14:59

12.09.2019

14:59

12.09.2019

Maja Denić, RTK2

U Agenciji za besplatnu pravnu pomoć u Prištini, na godišnjem nivou se obradi oko pet hiljada slučajeva u različitim oblastima administrativnog, građanskog i krivičnog postupka. I pored veoma slabe informisanosti građana o postajanju ovakvih kancelarija širom Kosova, broj ljudi koji se obraća ovoj agenciji je u stalnom porastu.

Agencija za besplatnu pravnu pomoć u Prištini funkcioniše od 2012. godine. Pravni saveti, sastavljanje podnesaka, ili usluge zastupanja namenjeni su pre svega onim građanima koji nemaju dovoljno finansijskih sredstava.

,,U sklopu Agencije postoji sedam kancelarija, u Prištini, Prizrenu, Peći i Gnjilanu, kao i kancelarije koje imaju podršku nevladinih organizacija, tako da pokušavamo da pokrijemo čitavo Kosovo. Na godišnjem nivou pristigne oko pet hiljada slučajeva, u kojima pružamo usluge - od pravnih saveta pa do zastupanja na sudu'', rekao je Ramadan Gaši, izvršni direktor Agencije za besplatnu pravnu pomoć.

Iz Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć u Gračanici kažu da im se obraća sve veći broj ljudi. Usluge su dostupne svim građanima uz ispunjavanje određenih uslova.

,,Besplatnu pravnu pomoć mogu da ostvare svi građani koji nemaju dovoljno finasijskih sredstava, ali imamo nekoliko uslova, prvenstveno pravnu pomoć pružamo socijalnim slučajevima, drugi uslov je pravna osnovanost zahteva i treći uslov je da je lice državljanin Kosova. Pravnu pomoć pružamo u oblastima administrativnog prava, građanskog i krivičnog prava. Najveći broj predmeta nam je iz građanskog prava, to su parnični postupci, dakle razne vrte tužbi, razvodi brakova i slično’’, istakla je Ivana Stojanović, pravni službenik.

Među onima sa kojima smo razgovarali bilo je najviše onih koji nisu znali za mogućnost ostvarivanja besplatne pravne pomoći.

’’Nisam informisana o tome, ne znam da u Gračanici postoji takva kancelarija’’.

’’Nisam upoznat da ovde funkcioniše Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć, niti znam nekog ko je koristio takve usluge’’.

’’Zaista ne znam ništa o tome’’, rekli su meštani Gračanice.

Iz Agencije za besplatnu pravnu pomoć u Prištini kažu da će nastaviti da informišu građane o njihovim uslugama.

,,Smatram da građani Kosova nisu dovoljno informisani o pružanju besplatne pravne pomoći, iako mi kao Agencija pokušavamo da ih informišemo kroz različite aktivnosti. Smatram da su građani dovoljno obavešteni imali bi više zahteva za besplatnu pravnu pomoć, svakako ćemo u budućniosti raditi na tome'', kazao je Gaši.

Osim u Gračanici, usluge Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć dostupne su građanima u Uroševcu, Dragašu, Đakovici, Severnoj Mitrovici, Srbici, Klini i Klokotu.