Tërhiqet shorti për auditimin e raporteve të partive politike

Tërhiqet shorti për auditimin e raporteve të partive politike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike sot do të mbajë mbledhje.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 15.02.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ZKM-së për vitin 2017;
4. Diskutimi lidhur me ndarjen e mjeteve financiare nga programi (232) shpenzimet e paparashikuara;
5. Tërheqja e shortit për auditimin e raporteve financiare dhe atyre të deklarimit financiar të Subjekteve Politike për vitin 2017;
6. Të ndryshme.


MË SHUME NGA Aktuale