Za zajednice i službeno rezervisana mjesta za studije

Za zajednice i službeno rezervisana mjesta za studije

Kvota za upis studenata iz manjinskih zajednica na svim fakultetima javnih univerziteta na Kosovu, kao i upis na master studijama, biće 12 posto.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova usvojilo je Administrativno upustvo kojim se jasno definišu kriterijumi, broj i naćin upisa studenata iz manjinskih zajednica na javnim univerzitetima na Kosovu.

Kvota za upis studenata iz manjinskih zajednica na svim fakultetima javnih univerziteta na Kosovu, kao i upis na master studijama, biće 12% i odražavaće procente na osnovu zastupljenosti zajednica u Parlamentu Kosova. Za studente iz bošnjaćke zajednice 3%, turske i aškalijske po 2%, za srpsku, goransku, romsku i egipćansku po 1%”, te 0,5% za hrvatrsku i crnogorsku zajednicu. 

Zamjenik ministra obrazovanja Usmen Baldži je u izjavi za Radio Kosova 2, program na bosanskom jeziku kazao da će ista kvota važiti i za smještaj u studentskim centrima i da će za studente iz porodice koja je korisnik socijalne pomoći studiranje besplatno. Baldži je naglasio će ovo Administrativno upustvo olakšati upis pripadnicima nevećinskih zajednica na svim javnim univerzitetima na Kosovu .

“Do sada su rezervisana mjesta propisivana na osnovu želje ministartva obrazovanja ili Rektorata, ili želje roditelja, ili broja studenata, ali ne kao što će biti u buduće jednim Administrativnim upustvom koje će predviđati i kriterijume i procente i naćine upisa studenata iz nevećinskih zajednica na visokom obrazovanju na Kosovu. Poznato je da nevećinske zajednice, u ovom slućaju bošnjaćka i turska, imaju nekoliko programa na visokom obrazovanju na svom maternjem jeziku, ali ovo se odnosi na one programe koje nemamo. Cilj ovog upustva je afirmacija manjinskih zajednica kojima se maksimalno pruža mogućnost za povećanje stepena obrazovanja”, kazao je Baldži.

Prema njegovim rijećima, Administrativno upustvo stupa na snagu već od sutra 1. juna 2016. godine, i važice i u buduće, a ne samo za jednu akademsku godinu.Takođe, pri usvajanju svakog novog Zakona o obrazovanju biće priloženo i ovo Administrativno upstvo kako bi se manjinske zajednice uvijek imale na osnovu ćega pozivati ako dođe do nekih nesuglasica ili problema.

Zamjenik ministra obrazovanja, Baldži navodi i ostale olakšice koje donosi ovo upustvo .

“Još jedna dobra stvar za bošnjaćku i tursku zajednicu koje imaju nastavu na maternjem jeziku je ta što će prijemni testovi biti prevedeni na jezicima tih zajednica tako da će Bošnjaci i Turci imati priliku da polažu test na svom jeziku. Dok će se pripadnicima Roma, Aškalija i Egipćana, koji se uglavnom školuju na albanskom jeziku, zbog njihovog ekonomsko-sicijalnog stanja prag prolaznosti na prijemnim ispitima spustiti  na 35 procenata”.

Baldži je istakao da se upustvom reguliše i pitanje upisnih rokova, odnosno, za pripadnike manjinskih zajednica biće otvorena dva zakonska upisna roka a po potrebi ( ako se rezervisana mjesta za menjine tokom dva upisna roka ne popune) biće otvoren i treći, dodatni rok.

 Baldži je govorio i o ranijim zloupotrebama sa potvrdama o nacionalnoj pripadnosti, koje će ubuduće izdavati Konsultativno vijeće za zajednice.

“Stiudenti Bošnjaci i Turci samim polaganjem na bosanskom i turskom jeziku će imati problem manje da dokažu da li su Bošnjaci, Turci ili nisu. Biće umanjena mogućnost da im neko okupira mjesto, jer će oni polagati na svom maternjem jeziku, a dok će zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana Konsultativno vijeće u suradnji sa poslanicima Skupštine Kosova, a na osnovu verifikacije, izdavati  potvrde da li neko pripada ili ne jednoj od te tri zajednice”, zakljućuje Baldži .

U izradi ovog Administrativnog upustva aktivno su ućestvovali i poslanici u Skupštini Kosova iz manjinskih zajednica, ćlanovi Konsultativnog vijeća za zajednice, predstavnici Ambasade SAD, Kancelarije EU i predstavnici OSCE-a, koji su tokom nekoliko sastanaka mogli da daju svoje prijedloge kako bi se što preciznije definisali kriterijumi i bio olakšan upis studenata iz manjinskih zajednica.