DIVE HEDERLEZESKO

Baro gendo e romane komunitetesko festinla akaya festa

Avdive ano but thana e Balkanesko sar ini may buhle festinena avipe e anglonilayesko numay dive Hederlezi.

Akaya paganyuni festa koya festingyola pe 6to mayea prekal o gregorianyuno kalendari, hramingyola ano festako dormipe thay e nesave paganyune ovipyencar sar leipe e qaryengo thay qhivipe ko khera kote o qhavore nanjivena olencar vash o sastipe thay loshalipe. Akaya festa Hederlezi festinena ini katolikya, ortodoksya thay muslimanya, kola pakyana kay oy anela loshalipe thay barvalipe, Festaki tradicia sito yaverutni kotar o thana kote festingyola akaya festa.

Autor: Redaksia ne Gjuhen Rome