Na ka yaveringyol o dromipe e Autostradako

Ideya vash yaveripe e dromipesko e autostradako “Ibrahim Rugova”, iklisti kotar o duyto kedipe, Thaçi-Daçiq, pelardili tele kotar talosherunominsitri, Hajredin Kuçi.

Palo kedipe e raipesko, Kuqi vakergya kay e sura e autostradaki pandar sitoy sar ideya, numay dengya nota sar spekulacie o informacie kay e Srbia ka yaverinel o dromipe e autostradako.