Chollet thay Escobar: Vakti vash te mothavgyol so sito asociacia thay

Derek Chollet, godideyutno e Amerikake Themeske Departamentesko thay Gabriel Escobar, speciyaluno biqhaldno Yekhune Amerikake Themyengo vash o Ratoriguno Balkani, ano yekhuno hramipe, palem kerde kharipe kay e Kosova te formirinel asociyacia e buderi Srbyencar.

Chollet thay Escobar vakerde kay mashkar o may mahatne resipya e Amerikako ano Ratoriguno Balkani sito kay te azutinel ano kreiripe e kondiciengo vash o saste ledeipya, tromalipeske thay adikerdno mashkar e Srbia thay Kosova. Ano autorialuno teksti biqhaldno vash e publika, ano duy kosovake medie, Koha, ani Albanyuni qhib thay Kossev ani Srbyuni, Amerikanyune diplomatya mothavde kay sinelen but diskutipya vash e Asociyacie, numay akana vakerena kay alo vakti temothavgyol klarune so sito akaya asociyacia, hraminena ani akava autorialuno teksti.

Autor: Redaksia ne Gjuhen Rome