20:13

08.04.2020

20:13

08.04.2020

Saopštenja, RTK2

Vršilac dužnosti premijera Kosova, u skladu sa Pravilnikom rada vlade, sazvao je dopisni sastanak (elektronski sastanak), 23. po redu, na kome su razmatrane i usvojene odluke iz oblasti ustavnih i zakonskih odgovornosti Vlade.

Prva odluka koju je vlada donela na današnjem sastanku je odluka o upotrebi telefona (fiksni i mobilni) u vladi Kosovo. Cilj ove odluke je da se racionalizuje potrošnja javnog novca za korišćenje telefona u vladi Kosova. Ovom odlukom se ukida odluka vlade Kosova od 22.01.2008, kao i suspenduju članovi (2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8) administrativnog uputstva br. 04/2008 o upotrebi telefona (fiksni i mobilni) u vladi Kosova. Odlukom se određuju korisnici mobilne telefonije i odobreni iznosi koji će biti pokriveni budžetom. Odlukom se takođe utvrđuje pravo i dozvoljen iznos troškova u fiksnoj telefoniji vlade Kosova.

Posle razmatranja, vlada je odobrila nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Kosova i Međunarodne asocijacije za razvoj finansijskog sektora. Nacrt zakona upućen je Skupštini Kosova na razmatranje i usvajanje.

Vlada je odobrila inicijativu za pregovore o paketu međunarodnih sporazuma, kako bi se obezbedila javna finansijska sredstva za suočavanje sa situacijom koju je stvorio Korona virus (KOVID 19), sa sledećim međunarodnim finansijskim institucijama:

· Međunarodna banka za obnovu i razvoj i ostale članice Svetske banke;

· Evropska banka za obnovu i razvoj;

· Međunarodni monetarni fond;

· Islamska razvojna banka;

· Zvanične agencije za podršku izvozu (finansiranje); i

· Zvanične bilateralne finansijske institucije stranih država ili Evropske unije;

· Evropska investiciona banka.

Ukupni limit odobrenja odobrenih ovom Odlukom za finansijske ugovore o zajmu je dvesta pedeset miliona (250.000.000,00 €) ili ekvivalentno, sa rokom dospeća do petnaest godina i kamatnom stopom ne većom od tri 3%.

Vlada je takođe odobrila inicijativu za zaključivanje finansijskog sporazuma IPA 2019, drugog dela, između Kosova i Evropske unije i finansijskog sporazuma IPA 2020, između Kosova i Evropske Unije.

Vladin kabinet je takođe razmotrio i odobrio inicijative za zaključivanje trostranog finansijskog sporazuma između Evropske unije, Kosova i Severne Makedonije za 2019. godinu, IPA II programa prekogranične saradnje između Kosova i Severne Makedonije i trostranog finansijskog sporazuma između Evropske unije. Kosovo, Crna Gora za 2019. godinu, za IPA II Program prekogranične saradnje između Kosova i Crne Gore i trostrani finansijski sporazum između Evropske unije, Kosova i Albanije za 2019. godinu, za IPA II Program prekogranične saradnje između Kosova i Albanije.