12:59

11.08.2022

12:59

11.08.2022

RTK2, Saopštenje

Misija OEBS-a na Kosovu objavila je danas svoj najnoviji tematski izveštaj pod nazivom: Pravo na delotvorno zastupanje u krivičnom postupku i sistem postavljanja branioca po službenoj dužnosti.

Pokrivajući period između 2020. i 2021. godine, izveštaj razmatra standarde zastupanja odbrane i funkcionisanje sistema postavljanja branioca koji po službenoj dužnosti dodeljuje branioca okrivljenima koji ne mogu da priušte advokata.

Izveštaj pruža uvid u okvir praktične politike i pravni okvir za pružanje zastupanja odbrane i oslanja se na nalaze anketa sa sudijama, tužiocima i advokatima, kako bi se procenili neki od izazova i prepreka za delotvorno zastupanje odbrane u krivičnom postupku na Kosovu.

Misija OEBS-a se zalagala za razvoj postojećeg sistema postavljanja branioca po službenoj dužnosti i sa zadovoljstvom je otkrila da sistem ima koristi od opšte podrške. Bez obzira na to, u izveštaju se takođe navodi zabrinutost u vezi sa standardima zastupanja odbrane i naglašava se da je važno da okrivljeni koji nemaju sredstava imaju delotvorno zastupanje po službenoj dužnosti kad god je pravno zastupanje u interesu pravde.

Predstavljajući izveštaj, ambasador Majkl Devenport, šef Misije OEBS-a na Kosovu, rekao je: „Pružanje pravnog zastupanja samo po sebi ne garantuje pravo na delotvornu odbranu. Neophodan pravni okvir, institucije i procedure treba da budu dopunjene kulturom profesionalne odbrane koja treba da poštuje standarde. Izveštaj OEBS-a naglašava ulogu branioca i važnost postavljanja po službenoj dužnosti. Zato se nadam da sada možemo iskoristiti priliku šire reforme pravosuđa kako bismo ojačali branioce u sistemu krivičnog pravosuđa.“