Konkurs për Vepra Audiovizuale

Konkurs për Vepra Audiovizuale

Në bazë të Nenit 12 paragrafet 2 dhe 6 të Ligjit Nr. 04/L-046 për Radiotelevizionin e Kosovës dhe Nenit 5 të Rregullores për procedurat dhe kriteret në përzgjedhjen e përmbajtjeve audiovizuale të producentëve të pavarur RTK hapë:

Konkurs për Vepra Audiovizuale

Para se të dërgoni aplikacionin duhet të selektoni I'm not a robot, pastaj zgjedhni fotot e kërkuara.

VEREJTJE: Aplikacioni juaj do të shqyrtohet nga Komisioni për Vepra Audiovizuale. Do të njoftoheni me kohë për veprimet e mëtutjeshme.