Türk Polisi Bu Kez de Vatandaþlarýmýzý Unutmadý

1999 yýlýndan bu yana Kosova’da görevde bulunan Türk Polisi, asayiþin korunmasý yaný sýra, sosyal faaliyetlerine de devam ediyor. Türk Polisi kendi maaþlarýndan bir fon ayýrarak, Perþembe günü Priþtine’de ihtiyaç sahibi ailelere bir haftalýk ihtiyaçlarýný giderecek erzak yardýmý daðýttý.

Haziran 2013’te Kosova’da EULEX bünyesinde görevine baþlayan Türk Polis kontenjaný Baþkaný Birinci Sýnýf Emniyet Müdürü Ýsmail Ulaþ, 99 yýlýnda baþlayan bu tür yardýmlarýn devam ettiðini ve her yýl Ramazan ayýnda geleneksel hale getirilen bir yardýmlaþma kampanyasýný sürdürdüklerini belirtti. Ýhtiyaç sahiplerini tespit edip, bu yýl 200 aileye yedi ayrý noktada gýda yardýmýnýn yapýldýðýný söyleyen Ulaþ, “Ýhtiyaç sahiplerinin gülen yüzünü görmek gerçekten çok güzel. Gýda paketi içerisinde bir haftalýk erzak var. Önümüzdeki yýllarda da bu tür faaliyetler devam edecek” dedi. Yardým alan vatandaþlarýmýz da unutulmadýklarý ve aldýklarý bu gýda yardýmý için Türk polisine teþekkür ettiler. Türk Polisi, gelecek faaliyeti kapsamýnda, Ramazan Bayramýnda Priþtine Huzur Evi’ni ve kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret edecek