Thaçi ve Daçiç Dokuzuncu Kez Bir Arada

Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi ve Sýrp muadili Ývica Daçiç arasýndaki siyasi diyalog bugün Brüksel’de devam ediyor. Görüþme öncesinde açýklamalarda bulunan her iki baþbakan, tutumlarýndan taviz vermeyeceklerini ileri sürdüler. Diyalog süreciyle görevli Avrupalý yetkililer ise, anlaþmanýn saðlanacaðý doðrultusunda Priþtine ve belgrat’tan alýnan olumlu sinyallerden sonra, AB Diplomasi Þefi Ashton’un, taraflarý Brüksel’e davet ettiklerini açýkladýlar.

Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi’ye ve Sýrp muadili Ývica Daçiç’e gönderdiði davetiyede Catherine Ashton, her iki tarafýn bu görüþmeye yapýcý tutumlarla ve iki taraflý uzlaþýnýn saðlanmasý için deðiþik seçeneklerini ortaya atmalarýný kendilerinden talep ettiðini belirtti. Avrupa Komisyonu ise, Brüksel’deki bu yeni raunt görüþmelerden dolayý, Avrupa bütünleþme sürecinde Kosova ve Sýrbistan’ýn elde ettiklerine dair raporun görüþülüp onaylanmasýný erteledi. Geniþlemeden sorumlu Avrupa komisyoneri Stefan Fyle, Kosova ve Sýrbistan arasýndaki iliþkilerin normalleþmesine dair anlaþmanýn saðlanmasýndan hemen sonra söz konusu raporun onaylanacaðýný açýkladý. Gazetecilere açýklamada bulunan Fyle, baþbakanlar düzeyinde sürdürülen diyalogdan kesin bir anlaþmanýn saðlanacaðýna inandýðýný belirtti.