Thaçi ve Daçiç Çarþamba Günü Brüksel’de Buluþuyor?

Belgrat’ýn “Blic” gazetesi, Kosova ve Sýrbistan arasýndaki diyalogun Çarþamba günü tekrar Brüksel’de devam edeceðini duyurdu. Diplomatik kaynaklara dayanýlan gazete haberinde, diyalog konusunda her üç tarafýn dün anlaþmaya vardýklarý yazýyor.

Diyaloga katýlacak heyetlerin bugün belirleneceðini yazan gazete, Sýrbistan heyetinin baþýnda Baþbakan Ývica Daçiç’in olacaðýný, baþbakan ilk yardýmcýsý Vuçiç’in ise heyette yer alýp almayacaðýnýn kesinleþmediði belirtiliyor. Sýrp heyetinin Brüksel’e somut önerilerle geleceði ileri sürülüyor. Sýrbistan hükümetinden bilgilere dayanan gazete, Sýrbistan tarafýndan reddedilen son anlaþmadan Mitrovica güneyinin Kosova’nýn kuzeyine baðlanmasý önerisinin Sýrbistan’ýn isteði üzere çekileceðini, bunun için Washington ve Berlin’in Priþtine’ye baský uygulamaya hazýr olduklarýný da belirtiyor. Gazete, 22 Nisan’da AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un diyalogla ilgili AB diplomasi þeflerine rapor sunacaðý için, taraflarýn önümüzdeki Pazar gününe kadar mecburen anlaþmalarý gerekeceðini yazýyor.