Ashton Balkanlar Turnesine Baþladý

AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, bugün baþlattýðý Balkanlar turnesi çerçevesinde bölge ülkelerine Avrupai perspektifini teyit etmiþ olacak. Ýlk önce Kara Dað baþkenti Podgirica’ya gidecek olan Ashton, ardýndan Tirana ve Üsküp ziyaretlerini de gerçekleþtirecek. Avrupa Diplomasi þefinin Priþtine ve Belgrat ziyaretleriyle ilgili kesin bir açýklama yok.

Nitekim Avrupa Komisyonu yarýn Kosova ve Sýrbistan’a ait raporu onaylayacak. 22 Nisan tarihinde ise AB Yüksek temsilcisi Ashton’un, Kosova-Sýrbistan diyaloguyla ilgili AB Dýþiþleri bakanlarýna rapor sunmasý bekleniyor. Bu arada AB, baþbakanlar Thaçi ve Daçiç arasýnda sürdürülen diyalog sonucu olarak ortaya çýkan anlaþmanýn Sýrbistan tarafýndan kabul görmesini beklemekte.