Kukan: Diyalogun Devam Etmesi Önemli

Güneydoðu Avrupa heyeti Baþkaný Eduard Kukan, Sýrbistan tarafýndan anlaþmanýn reddedilmesini, Sýrbistan için olumsuz bir geliþme olarak deðerlendirmedi.

Kukan, Priþtine ve Belgrat arasýnda diyalogun devam etmesinin çok büyük önemden olduðunu belirtti. Gayri resmi kaynaklarýn duyurduðuna göre ise, diyalogun önümüzdeki Pazartesi veya Salý günü devam etmesi olasýlýðýnýn büyük olduðu ileri sürülüyor.