Yahyaga: Arnavut Göçmenleri Baþarýnýn Zirvesini Yakalamýþtýr

Ýstanbul’da düzenlenen Avro-Asya Ekonomik Zirvesine katýlan Kosova Cumhurbaþkaný Atifete Yahyaga, Arnavut asýlý Türk vatandaþlarý tarafýndan örgütlenen geceye katýldý. Buluþmada Arnavutluk Cumhurbaþkaný Buyar Niþani de hazýr bulundu.

Kosova Cumhurbaþkaný Atifete Yahyaga, Arnavut göçmenleri baþarýnýn zirvesini yakaladýklarýný ve yaþadýklarý ülkelerdeki toplumlara her zaman katkýlarýný esirgemeyerek, Arnavut halkýnýn deðerlerini kanýtlamýþlardýr dedi. Cumhurbaþkaný Yahyaga, “bu yüzden sizlere þükranlarýmýzý iletiyor, desteðimizin de daim olacaðýný belirtmek istiyorum” dedi. Türkiye’de yaþayan Arnavut asýllý vatandaþlar nesilden nesile kendilerini kanýtlayarak, Arnavut milli sorununun çözümünde yardým etmiþ ve Kosova’nýn özgürlüðü ile baðýmsýzlýðý için desteklerini esirgemediklerini belirtti. Cumhurbaþkaný Yahyaga, Güneydoðu Avrupa''da iki baðýmsýz ve egemen ülke olarak gelecekte ülkelerimizin genel ve ekonomik kalkýnmasý, her bireyin refahýna destek olacak ürün verici iþbirliðinden yanayýz. Yýllarca demokratik Türkiye''nin devlet yapýlanmasýnda önemli þahsiyetler vermiþiz ve Arnavut Halkýnýn çalýþkan ve vizyon sahibi olduðunu göstermiþiz.”