Ashton 17 Nisan’da Belgrat’a Geliyor?

Kosova’nýn kuzeyine ait sunulan anlaþmayý reddetmesinden sonra, Sýrbistan hükümeti Kosova ile diyalogun nasýl bir þekilde devam edeceði konusunda herhangi bir bilgiye sahip deðil. Belgrat’ýn “Blic” gazetesi, önümüzdeki günlerde AB tarafýndan diyalogdaki taraflara davetiye gönderilmemesi durumunda, AB Diplomasi Þefi Catherine Ashton’un 17 Nisan’da Belgrat’a yapmasý planlanan ziyareti sýrasýnda durumun netleþebileceðini yazýyor.

“Blic” gazetesine bilgi veren diplomatik kaynak, diyalogdaki taraflar olan Brüksel ve Priþtine, Belgrat’ýn anlaþmayý imzalamamasýna dair tutumunun diyalogun sonu olmamasý için hazýrlýklarýný belirttiklerini yazýyor. Ancak durumun nasýl bir yönde geliþeceðine dair net bir açýklamanýn da olmadýðý belirtiliyor. Bu arada Catherine Ashton’un 17 Nisan tarihinde Belgrat’ý ziyaret etmesi bekleniyor. Ashton’un ziyareti ise büyük ölçüde 16 Nisan’da Avrupa komisyonunun sunacaðý raporunun pozitif olmasýna baðlý olduðu belirtiliyor. Ancak gazete mevcut geliþmeler yüzünden Ashton’un Balkanlar yolculuðundan vazgeçmediðini bildiriyor. Sýrbistan baþbakaný Ývica Daçiç, Sýrbistan’ýn müzakerelerin devamý için hazýr olduðunu, ancak konuyla ilgili somut bir geliþmenin hala kaydedilmediðini söyledi. Sýrbistan baþbakaný Daçiç bugün resmi Moskova ziyaretinde bulunuyor. Rusya Baþkaný Putin ile gerçekleþtireceði görüþmede ikili ekonomik iþbirliði ve Kosova konusunun da ele alýnacaðýný belirtti. Daçiç, ziyaretin daha önceden belirlendiðine göre, bugünkü Moskova ziyaretinin diyalog ile bir iliþkisinin olmadýðýný ileri sürdü.