Yunus Emre Kültür Merkezi Yoðun Faaliyetine Devam Ediyor

Yunus Emre Enstitüsü Türk Milleti ve Devleti adýna faaliyet gösteren bir kültür kurumudur. Temel amacý Türk dilini yurt dýþýnda öðretmek, Türk kültürü, sanatý ve tarihini tanýtmaktýr. Bu sözlerle Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin faaliyetini deðerlendiren Merkez Müdürü Sadullah Yýlmaz, yaklaþýk dört yýl önce faaliyetlerine baþlayan Yunus Emre Merkezinin bugün yurt dýþýnda 25 ülke, 32 merkezde faaliyet gösterdiðini belirtti.

. Kosova''da ise; Priþtine, Prizren ve Ýpek Kültür Merkezleri bu amaçlarýn gerçekleþmesi açýsýndan hem Türkçe kurslarý, hem kültürel etkinlikler, hem de yerel kültür kurumlarýyla ortak faaliyetler düzenlemektedirler. Kosova Radyosu Türkçe Programýna konuþan Yýlmaz, “Merkezlerimizde 300 civarýnda kursiyerimiz Türkçe öðrenmektedir. Ayrýca Priþtine ve Prizren merkezlerimizde açýlan Osmanlýca kurslarý büyük ilgi görmektedir. Kültür Merkezlerimizde Türk Sanatýný tanýtmak amacýyla farklý yaþ ve iþ gruplarýndaki 600’ün üzerinde kursiyere Ebru ve Hat kurslarý verilmektedir. Eylül ayýnda baþlayacak yeni dönemde bu sayýnýn daha da artacaðýný umuyoruz” dedi. Türkoloji Projesi kapsamýnda Priþtine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünün bu Enstitü tarafýndan desteklendiðini de söyleyen Yýlmaz, Türkiye’den gelen iki hocanýn bu bölümde ders vermekte olduðunu, ayrýca bölüm öðrencilerine kýsa süreli deðiþim programlarý çerçevesinde Türkiye’deki üniversitelerde eðitim görme veya staj yapma imkânlarý saðlandýðýný vurguladý. Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, salonlarýný ve eðitim alanlarýný, üniversitelerin veya sanatçýlarýn müzik, sergi, konferans, tanýtým vb. etkinlikleri için ücretsiz tahsis etmekte ve böylece söz konusu çalýþmalarýn tanýtýmý saðlanmaktadýr. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen Türkçe Yeterlilik Sýnavý (TYS) : Yunus Emre Enstitüsünün önemli projelerinden bir tanesi de, TOEFL veya IELTS benzeri, Türkçe bilgisini sertifikalandýrmayý amaçlayan bir Türkçe Yeterlik Sýnavý (TYS)''dýr. Bu sýnavýn amacý, herhangi bir þekilde Türkçe öðrenen bir yabancýnýn bu bilgisini belgelendirmeye yönelik uluslararasý geçerliði olan, Türkiye üniversiteleri ve diðer Türk kurumlarý tarafýndan kabul edilen bir sertifikalandýrma markasý geliþtirmektir. Böyle bir açýklamada bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü, Türkçe Yeterlik Sýnavýnýn (TYS) Ocak, Mayýs ve Eylül olmak üzere yýlda 3 kez yapýldýðýný, bu sýnav, en son 25-26 Mayýs tarihlerinde Kosova''nýn da aralarýnda olduðu on ülkede baþarýyla gerçekleþtirildiðini hatýrlattý. “Bu sýnav zorunlu deðil, isteðe baðlýdýr. Ne herhangi bir yabancýnýn, ne de Türkiye dýþýnda yaþayan Türk soydaþlarýmýzýn bu sýnava katýlma mecburiyeti yoktur “ dedi diðerleri arasýnda Sadullah Yýlmaz. Yýlmaz, ayrýca, Kosova’da on iki yýl boyunca Türkçe öðrenim gören soydaþlarýmýzýn Türkiye’de Türkçe Hazýrlýk okumadan üniversitelere devam edebilmeleri konusu Yunus Emre Enstitüsüyle ilgili bir durum olmadýðýný ve Yunus Emre Enstitüsünün bu konuda yetkili bir kurum olmadýðýný da kaydetti.