Erol Þilek Kiþiliði Ve Çalýþmalarýyla Anýldý

Kosova Radyo Televizyonu- RTK Kosova Radyosu Türkçe Yayýnlarý Editörü Erol Þilek’in vefatý nedeniyle Kosova Radyosu Türk Redaksiyonu tarafýndan Pazar günü (16 Haziran 2013) anma toplantýsý düzenlendi.

Toplantýda merhumun uzun yýllar çalýþtýðý önce eski Priþtine Radyosu daha sonra da Kosova Radyosu’nda Türk halkýnýn haberleþme alanýnda verdiði mücadelesi ve gayretleri ile bu çerçevede soylu çalýþmalarýndan söz edildi. “ Gerçek” Kültür Sanat ve Spor Derneði’nde düzenlenen anma toplantýsýna merhum Erol Þilek’in, ailesi, yakýnlarý, meslektaþlarý ve dostlarý katýldý. Kiþiliði, yaþamý ve eserleri hakkýnda konuþmalarýn yapýldýðý anma toplantýsýna saygý duruþuyla baþlandý. Sözü ilk olarak RTK Kosova Radyosu Türkçe Programlar Sorumlusu Güner Þaban aldý. Kosova Radyosu’nun son 3 ay içerisinde önce Mitroviça muhabiri Zümrüt Pantina ve þimdi Erol Þilek’in ölümüyle yaprak dökümü yaþadýðýný belirten Þaban, acýlarýnýn büyük olduðunu söyledi. Þaban sözlerine þöyle devam etti; “Acý günlerimiz oldu, neþeli ve mutlu günleri de paylaþtýk beraber. Çok sayýda olaya þahit olduk ve her zaman birbirimize destek olduk. Hiç yýlmadýk ve her zaman ayakta durmayý baþardýk. Her zaman savaþmayý bildik ve bu savaþtan galip çýkmayý bildik.” RTK Kosova Radyosu Türkçe Programlar Sorumlusu Güner Þaban’ýn konuþmasý ardýndan Erol Þilek’in yaþamý ve kariyerini anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Çalýþma arkadaþý ve Kosova Radyosu Türkçe Programý editörü Zümrüt Süleyman, Erol Þilek’in 30 yýldýr hazýrladýðý haber ve röportajlarla Kosova’da Türklük ve Türkçe mücadelesi verdiðini vurguladý. “Hiç yýlmadan görevini en iyi þekilde gerçekleþtiren Erol, Türk halkýnýn sorunlarýyla her zaman ilgilendi. Erol, Türklerin bir sorunu oldu mu gerçekten çok üzülür ve hemen çözüm arayýþýna girerdi” diyen Süleyman, Kosova Türk halkýnýn iyi bir gazeteciyi kaybettiðini, ancak Erol Þilek’in arkasýnda hep güzel hatýralar býrakarak yaþamdan ayrýldýðýný belirtti. Anma toplantýsýnda Türk yetkilileri ve gazeteci arkadaþlarýndan gelen baþsaðlýðý mesajlarý da okundu. Kosova Türk Gazetecileri Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Gazeteci Ercan Kasap eski meslektaþý Erol Þilek’in hayatýndaki tüm mücadeleleri kazandýðýný, ancak hayat mücadelesini kaybetmesinin herkesi çok üzdüðünü ifade etti. Kasap, Çalýþkanlýðýyla, ciddiyetiyle, sorumluluðuyla, habere yaklaþýmýyla farklýlýk yarattýðýný ve uyum içinde çalýþmanýn merhum Þilek’in en önemli özelliði olduðunu kaydetti. Erol Þilek’in tüm sýkýntýlar karþýsýnda gülümsemeyi baþarabildiðini söyleyen Kasap, “iyi bir gazeteci ve insan olmasý Erol Þilek’i Erol Þilek yapan en önemli iki özellikti” dedi. Ardýndan söz alan RTK Kosova Radyosu Müdürü Azem Bujupi, “Erol Þilek’in ölüm haberini aldýðýmýz gün, elbetteki çok üzüldük. Ama, meslektaþlarýma güçlü olmalarýný ve yolunuza Erol gibi çalýþarak, sakin ve gülerek devam etmelerini söyledim. Çünkü Erol acýlarý güçlü durarak atlattý. Çok profesyonel bir gazeteciydi. Biz Erol’la gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceðiz” ifadelerini kullandý. Kosova Türk Gazetecileri Derneði Baþkaný Ýbrahim Arslan, Erol Þilek’in siyasi yaþamýndan bahsetti. Arslan, Erol Þilek’in siyasi alanda büyük bir mücadele verdiðini ve Kosova’nýn en zor günlerinde yani doksanlý yýllarda demokratik bir ortam yaratýlmasý için Kosova Türk Birliði’nde önemli çalýþmalar yaptýðýný kaydetti. Eðitimci Nevzat Hüdaverdi ise, Erol Þilek’e ders verdiði yýllarý anlattý. Hüdaverdi, herkesi eskiye götürerek Erol Þilek’in ne kadar baþarýlý bir öðrenci olduðunu belirtti. Yetmiþli yýllarda Erol Þilek’e lisede ders veren Nevzat Hüdaverdi, merhumun ezberden çok mantýða dayalý çalýþma sistemine hayran olduðunun altýný çizdi. Çocukluk arkadaþý Doktor Taner Yusuf, merhumla birlikte yaþadýklarý çocukluk anýlarýndan bahsetti. Doktor Yusuf, birinci sýnýfa beraber baþladýklarý merhum Erol Þilek ile birlikte dolu dolu bir çocukluk yaþadýklarýný paylaþtý. “Saklambaç ve futbol oynadýðýmýz dönemlerden, bugünlere kadar beraber geldik” diyen Yusuf, merhumun yenilmeyi hiç sevmediðini söyledi. Son olarak söz alan Gazeteci Niyazi Ýsmail de, Türklüðün yaþatýlmasýnda mücadeleden vazgeçmeyen merhum Erol Þilek’in gelecek nesillere örnek olacaðýný belirtti. Ardýndan Erol Þilek’in yeðeni Ersin Þamlý kürsüye çýkarak ailesi adýna toplantýya katýlanlara teþekkürlerini ifade etti. Anma toplantýsýnýn sonunda, toplantýya katýlanlar, Þilek ailesine baþsaðlýðý diledi.