Erol Þilek Kosova Radyosunda Anýldý

RTK Kosova Radyo Televizyonu- Kosova Radyosu Türkçe Yayýnlar editörü Erol Þilek’in vefat etmesi nedeniyle Kosova Radyosunda bugün anma toplantýsý düzenlendi.

Bugün sabah saat 7 sularýnda Kosova Radyosu çalýþanlarý acý haberle sarsýldý, meslektaþýmýzý, redaksiyonumuzun neþe kaynaðý Erol Þilek’i kaybettik. Radyo çalýþanlarý bugün yasta. Sabah saatlerinde aldýðýmýz acý haber ardýndan saat 11 de Kosova Radyosu binasýnda meslektaþýmýz Erol Þilek için anma toplantýsý düzenlendi. Anma toplantýsýnda konuþan Türkçe Yayýnlar Sorumlusu Güner Þaban, Erol Þilek’in hayatýndan kýsa bilgiler sunduktan sonra þu sözlerle konuþmasýna devam etti: Degerli meslektaþlarým bugün arkadaþýmýzý Erol Þilek’i kaybettik. Zaman zaman saðlýk sorunu yaþamasýna raðmen Erol Þilek iþini her zaman en iyi bir þekilde yaptý. Erol Þilek iþini iyi yapan, iþine sadýk olan ve redaksiyon neþesi olarak bilinen bir meslektaþýmýzdý. Kendisini sadece Türkçe masasýnda çalýþanlar deðil, tüm meslektaþlarý neþeli hayat dolu ve esprili olarak tanýrdý. Kendisini hep böyle hatýrlamanýzý diliyoruz, çünkü o bizim aramýzda daima çalýþkan, dürüst ve neþeli olarak yaþatýlacak. Kosova Radyosu Müdürü Azem Bujupi de meslektaþlarýna sabýr ve güçlü olmalarýný arz ederek, Erol Þilek’i sadece iþi ile deðil, hayat dolu olarak hatýrladýðýný söyledi. Müdür Azem Bujupi, “Önce hepimize baþsaðlýðý diliyorum. Benim yapým üzüntüye yönelik deðil, bu dünyadan hepimiz göç edeceðiz, o yüzden hepinizden sabýrlý olmanýzý ve iþinize Erol’un yaptýðý gibi devam etmenizi istiyorum. Erol’la selamlaþtýðýmda önce bir espri patlatýrdý, ardýndan selamýný verirdi veya danýþýrdý. Ben Erol’u öyle hatýrlamanýzý istiyorum” þeklinde konuþtu. Redaksiyon adýna bir daha ailesine, meslektaþlarýna, sevdiklerine ve tüm arkadaþlarýna baþsaðlýðý, merhuma Allahtan rahmet diliyor, topraðý bol mekaný cennet olsun diyoruz.