Anlaþmayla Ýlgili Yorumlarý AB Yapar

Kosova ve Sýrbistan arasýnda iki baþbakan tarafýndan imzalanan ve 15 noktadan ibaret olan anlaþma ile ilgili taraflardan yana farklý yorumlar yapýldýðýnda, Kosova tarafý noktalarýn tam yorumunu, müzakerelerde arabuluculuk yapan Avrupa Birliði (AB) tarafýndan yapýlmasýný isteyecek.

Kosova Baþbakan yardýmcýsý Hayredin Kuçi, Sýrbistan’ýn iki-üç noktayý istediði þekilde yorumlayamayacaðýna dair bir güvenceyi oluþturduðunu savunuyor.