Thaçi –Daçiç Müzakereleri Bugünde Devam Ediyor

Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi ve Sýrp muadili Ývica Daçiç’in bugün Brüksel’de tekrar bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu görüþme Avrupa Birliði (AB) Dýþ Siyaset ile Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un çaðrýsý üzere gerçekleþecek.

Ashton’un çaðrýsýndan sonra Kosova heyeti Lublana havaalanýndan tekrar Brüksel’e döndü. Sýrbistan heyeti ise Belgrat’ta gerçekleþtirdiði danýþmalardan sonra, Kosova heyetiyle görüþmelere katýlmak için Brüksel’e yol aldý. Nitekim 14 saat kadar süren dokuzuncu raunt müzakerelerinde AB-in sunmuþ olduðu anlaþma saðlanamadý. Dokuzuncu raunt müzakerelerinden sonra açýklama yapan Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi, Kosova heyeti tarafýndan Catherine Ashton’un önerisinin tamamýnýn Kabul edildiðini, ancak anlaþmanýn önceki müzakerelerde olduðu gibi Sýrbistan Baþbakaný Ývica daçiç’in Kabul etmediðini söyledi. 15 noktadan oluþan anlaþmada, bu iki ülkenin uluslararasý kuruluþlara üye olunmakta biri birine engel olmamalarý noktasý da yer alýyordu. Bu noktaya tepki gösteren Daçiç, bu nokta ile Sýrbistan’ýn Kosova baðýmsýzlýðýný tanýmýþ olacaðýný, dolayýsýyla bunun kabul edilemez olduðunu belirtti.