Ministria e Bujqësisë ndan grant për fermat e vogla

Ministria e Bujqësisë ndan grant për fermat e vogla

Ministria e Bujqësisë shpall ftesë PUBLIKE për një grant nën "Programin për integrimin socio-ekonomik të fermave të vogla në komunitet".

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për të përmirësuar kushtet socio-ekonomike të fermerëve në zonat rurale, krijimin e vendeve të punës, rritjen e të ardhurave duke kërkuar integrimin e fermerëve të vegjël në sektorin bujqësor dhe krijimin e kushteve për promovimin e jetesës dhe fermerëve gjysmë-komercialë në tregti fermerët në interes të parandalimit të zhvendosjes së popullsisë rurale për "Programin për Integrimin Social - Ekonomik të Fermave të Vogla në Komunitet" ka caktuar një buxhet prej 3,000,000 €. Me këtë program, Ministria e Bujqësisë siguron subvencione për sistemet e përpunimit të frutave, serrës, qumështit, vezëve dhe mishit në sistemin e mbajtjes së lirë në natyrë, duke prodhuar mjaltë, grumbullim, përpunimin e produkteve pyjore jo drunore dhe përpunimin e produkteve bujqësore në shtëpi. Përfituesit e këtij programi mund të jenë të gjithë fermerët në përputhje me Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural që plotësojnë kriteret e këtij Programi.

Mbështetja publike është 100% e kostove të investimeve të pranueshme, vlera maksimale e kostove të pranueshme për projekt është 15,000 €. Dokush i interesuar për të aplikuar për një ftesë mund të gjejë të gjithë informacionin e nevojshëm për kushtet dhe mënyrën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm në faqen e internetit të MAFRD, Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe zyrat rajonale të Ministrisë. Thirrja për aplikime do të jetë e hapur nga 18 shtator deri më 18 tetor 2019. Ministria e Bujqësisë shpall ftesë PUBLIKE për një grant nën "Programin për integrimin socio-ekonomik të fermave të vogla në komunitet" Prishtinë, 17 shtator. 2019 - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për të përmirësuar kushtet socio-ekonomike të fermerëve në zonat rurale, krijimin e vendeve të punës, rritjen e të ardhurave duke kërkuar integrimin e fermerëve të vegjël në sektorin bujqësor dhe krijimin e kushteve për promovimin e jetesës dhe fermerëve gjysmë-komercialë në tregti fermerët në interes të parandalimit të zhvendosjes së popullsisë rurale për "Programin për Integrimin Social - Ekonomik të Fermave të Vogla në Komunitet" ka caktuar një buxhet prej 3,000,000 €.

Me këtë program, Ministria e Bujqësisë siguron subvencione për sistemet e përpunimit të frutave, serrës, qumështit, vezëve dhe mishit në sistemin e mbajtjes së lirë në natyrë, duke prodhuar mjaltë, grumbullim, përpunimin e produkteve pyjore jo drunore dhe përpunimin e produkteve bujqësore në shtëpi. Përfituesit e këtij programi mund të jenë të gjithë fermerët në përputhje me Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural që plotësojnë kriteret e këtij Programi.

Mbështetja publike është 100% e kostove të investimeve të pranueshme, vlera maksimale e kostove të pranueshme për projekt është 15,000 €. Dokush i interesuar për të aplikuar për një ftesë mund të gjejë të gjithë informacionin e nevojshëm për kushtet dhe mënyrën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm në faqen e internetit të MAFRD, Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe zyrat rajonale të Ministrisë. Thirrja për aplikime do të jetë e hapur nga 18 shtator deri më 18 tetor 2019.