Bordi i RTK-së

Bordi i RTK-së

Besnik Boletini / Kryetar

Arta Berisha / Nënkryetare

Safet Kabashaj / Anëtar

Fatime Lumi-Qehaja / Anëtar

Driton Hetemi / Anëtar

Albulena Mehmeti / Anëtar

Biroll Urcan / Anëtar

Shukrije Rama / Anëtar

Ivan Radulovic / AnëtarVendimet / Rekomandimet e Bordit të  RTK-së

Njoftimet

Komunikatat