Shtyhet afati për lirimet në import për bizneset prodhuese

Shtyhet afati për lirimet në import për bizneset prodhuese

Komisioni për Lirime në Import, me qëllim të zbatimit të nenit 29 të Ligjit 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar dhe nenit 48 të Udhëzimit Administrativ 03/2015 për zbatimin e Ligjit 05/L-037 për Tatimin në Vlerën e Shtuar, bazuar në autorizimet e pranuara përmes Vendimeve të Qeverisë 13/07 & 14/07 të datës 06.10.2017, njofton se të gjitha autorizimet e lëshuara për lirimet në import me efekt zbatimi deri nga 31.12.2019, shtyhen me automatizëm dhe do të jenë valide nga 31.12.2020.

Kjo shtyrje e afatit vlen për të gjitha subjektet prodhuese që tashmë kanë një autorizim për lirime në import dhe qëllimi i shtyrjes së afatit deri me 31.12.2020, bëhet me qellim të zbatimit të vendimit të Qeverisë së Kosovës 01/9, për ndërmarrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Coronavirus.

Kërkohet nga Dogana e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës, që të gjitha procedurat doganore dhe tatimore deri me këtë datë, të aplikohen bazuar në vendimet e lëshuara nga komisioni për lirime për subjektet prodhuese për vitin 2019 përfshirë aneksin 1 dhe aneksin 2.

Po ashtu, kërkohet nga të gjitha subjektet prodhuese që autorizimet për lirim në import ju skadojnë me datë 31.12.2019, që deri me 30.06.2020 të raportojnë stoqet e tyre te komisioni për lirime në formatin zyrtar përmes adresës elektronike.


MË SHUME NGA Ekonomi