KEDS me 176 profesionistë të rinj

KEDS me 176 profesionistë të rinj

Kurrikula e programit të KEDS Academy, e dizajnuar në atë mënyrë që të rinjt të marrin njohuri praktike për një fushë të caktuar, është shembull ideal i një programi të suksesshëm.

Punësimi i 50% të studentëve vetëm në #KEDS dhe pjesa tjetër në institucione dhe kompani vendore dhe më gjërë, është rezultat i përkrahjes së drejtpërdrejtë i #rinisë #kosovare në orientimin e tyre profesional.