Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike
Sharr Travel

Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike mban mbledhje.

Rendi i ditës:                                                     

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 6.8.2021 dhe me 10.8.2021;
3.    Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve të dala nga raporti i auditimit të performancës “Parandalimi dhe reagimi i situatave emergjente: Vërshimet”.
4.    Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të punës së KMFP-së për  Sesionin Pranveror 2021;
5.    Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Administratës Tatimore të Kosovës për vitin 2020;
6.    Të ndryshme.
 

Vendi: N10 Koha: 12:00