ATK nga balanca kreditore e TVSH-së, mbulon borxhet e tatimpaguesit
Foto: RTK
Ekonomi

ATK nga balanca kreditore e TVSH-së, mbulon borxhet e tatimpaguesit

Muharrem Miftari/ RTKlive

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit se duke filluar nga data 21 qershor 2022 do të iniciojë procedurat e verifikimit të kreditimit në TVSH për të gjithë tatimpaguesit, të cilët janë në balancë kreditore të TVSH-së dhe, në anën tjetër, kanë borxhe të papaguara në ATK.

Pra, ATK do të iniciojë procedurat e verifikimit të kreditimit në TVSH dhe me kreditimin e vlefshëm të TVSH-së do të mbulojë borxhet e papaguara të tatimpaguesit, i cili është në balancë kreditore të TVSH-së dhe në anën tjetër ka borxhe në ATK.

Sikundër sqarohet në komunikatë, bazuar në nenin 30 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe nenin 41 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010, Administrata Tatimore e Kosovës ka të drejtë që të iniciojë procedurën e rimbursimit të TVSH-së për tatimpaguesit,  të cilët janë në balancë kreditore mbi tre muaj radhazi dhe shuma e kreditimit është mbi tremijë euro (3,000€) dhe i njëjti tatimpagues ka borxhe tatimore prej më shumë se pesëmijë euro (5,000€).

Administrata Tatimore e Kosovës, pasi që të konstatojë saktësinë e balancës kreditore në deklaratën e TVSH-së, me mjetet e tilla do të mbulon borxhin tatimor të tatimpaguesit dhe pjesën e mbetur (nëse mbetet) do ta rimbursojë në llogarinë bankare të tatimpaguesit.

Pas zbatimit të procedurës së lartshënuar, tatimpaguesi do të njoftohet në formë zyrtare lidhur me bartjen e balancës kreditore në borxhet tatimore, cilat lloje të tatimeve/kontributeve janë mbuluar, periudhën tatimore, si dhe për pjesën e rimbursimit eventual që do të transferohet në llogari bankare të tatimpaguesit, thuhet në fund të komunikatës.


Bast-Trade
AlbiMall
Eurokoha
Vjosa