Refuzohet kërkesa e mbrojtjes së ish-krerëve t`UÇK për qasje në materiale
   Betimi për Drejtësi

Refuzohet kërkesa e mbrojtjes së ish-krerëve t`UÇK për qasje në materiale

Trupi gjykues në rastin e Salih Mustafës, i kryesuar nga Mappie Veldt-Foglia ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes së Rexhep Selimit, për të pasur qasje në materialin konfidencial në rastin e Mustafës.

Kësaj kërkese të mbrojtjes së Selimit, i ishin bashkuar edhe mbrojtja e Jakup Krasniqit e Hashim Thaçit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në vendimin e gjykatës thuhet se në bazë të rregullit 81 (1) dhe (2) të Rregullores së Procedurës dhe Provave para Dhomave të Specializuara të Kosovës (Rregullat), Mbrojtja e  Selimit ka kërkuar  qasje në materialet konfidenciale nga procedurat në KSC-BC-2020-05 (Rasti 05), pa paragjykuar masat e autorizuara të mbrojtura në “Rastin 05” si dhe në KSC-BC-2020-06 (Rasti 06), për kohëzgjatjen e të dy procedurave.

Këtë thuhet se e ka bërë duke përfshirë: (i) të gjitha transkriptet konfidenciale të dëshmive të sesioneve të mbyllura; (ii) të gjitha transkriptet e seancave të mbyllura; (iii) të gjitha provat konfidenciale; dhe (iv) të gjitha dosjet konfidenciale, parashtresat dhe vendimet të panelit.

“Mbrojtja Selimi pohon se meqenëse mbivendosja ndërmjet Rastit 05 dhe Rastit 06 është “përtej diskutimit”, materiali i kërkuar, me redaktimet e nevojshme, është drejtpërdrejt i rëndësishëm për përgatitjen e mbrojtjes së Selimit”, thuhet në këtë vendim.

Tutje, thuhet se në veçanti mbrojtja e Selimit pohon se ka identifikuar së paku 12 nga 16 dëshmitarë në rastin e Salih Mustafës, në të cilët është mbështetur nga ZPS-ja në rastin 05, e të cilët pritet të mbështeten nga ZPS-ja në rastin 06.

“Bazuar në mbivendosjen gjeografike dhe kohore të fakteve në mes të rastit 05 dhe rastit 06, mbrojtja e  Selimit pohon se është e nevojshme t’i qasen të gjitha deklaratave dhe provave të dëshmitarëve tënderuar në rastin 05, me redaktimet e nevojshme, pasi ato janë kruciale për përgatitjet e mbrojtjes së Selimit, duke përfshirë kryerjen e hetimeve të veta”, thuhet tutje.

Sipas vendimit, mbrojtja e Selimit më tej pohon se ajo nuk kërkon të ndryshojë masat mbrojtëse të aplikuara ndaj dëshmitarëve në rastin 05 dhe se në përputhje me rrethanat, versioni i paredaktuar i transkripteve dhe dëshmive të këtyre dëshmitarëve do të zbulohet në përputhje me masat e tilla mbrojtëse.

Gjithashtu thuhet se sidoqoftë, mbrojtja e Selimit pretendon se nuk duhet të vihet në disavantazh, duke pritur për një datë të tillë të ardhshme për të pasur akses në materialin që ka lidhje me përgatitjen e tij, i cili bie jashtë masave mbrojtëse të urdhëruara.

“Paneli ka konstatuar se shumica dërrmuese e materialit të kërkuar, veçanërisht të gjitha transkriptet konfidenciale, të mbyllura dhe private të dëshmive të seancës dhe të gjitha provat konfidenciale (të lidhura me dëshmitarët) mund t’u jepeshin vetëm ekipeve të mbrojtjes së rastit 06 në përputhje me masat ekzistuese mbrojtëse për dëshmitarët në rastin 05, dmth, me mbajtjen e identitetit dhe identifikimin e të dhënave të personave të mbrojtur”, thuhet në këtë vendim.

Sipas gjykatës, kjo do ta bënte këtë material të disponueshëm vetëm 30 ditë përpara dëshmisë së secilit dëshmitar përkatës në gjykimin e çështjes 06, duke supozuar se disa ose të gjithë ata dëshmitarë do të dëshmojnë përfundimisht në ato procedura.

Në vijim thuhet se edhe duke pranuar se një material i tillë mund të aksesohej nga mbrojtja e çështjes 06 në këtë fazë, duke pasur parasysh se tërësia e dëshmitarëve të mbrojtur të çështjes 05 dhanë dëshmi pothuajse tërësisht në seancë private, për shkak të masave mbrojtëse.

“Transkriptet në fjalë do të duhej të redaktoheshin në një masën e tillë që ato do të bëheshin thelbësisht të pakuptueshme për Mbrojtjen e Rastit 06 ose do të kishin një vlerë shumë të kufizuar për ta dëshmitë e dëshmitarëve që do të thirreshin (përfshirë avokatin dhe mbrojtjen e viktimave të rastit 05), Paneli e ka të pamundur të vendosë mbi materialin që është ende për t’u prodhuar”, thotë vendimi.

Kurse, për sa i përket të gjitha provave konfidenciale (të lidhura me dëshmitarët), dhe duke marrë parasysh pohimin e ZPS-së se ka përmbushur detyrimet e saj për zbulimin në rastin 06 në përputhje me rregullat në fuqi thuhet se paneli nuk është në pozitë të vlerësojë nëse provat e përdorura në rastin 05 nuk janë zbuluar tashmë në rastin 06.

“Në çdo rast, edhe duke supozuar se materiali i lartpërmendur nuk është zbuluar dhe do të binte ose nën Rregullin 102 (3) ose Rregullin 103 të Rregullave, është detyrimi i ZPS-së të zbulojë një material të tillë (siç është tashmë në posedim të saj), duke pasur parasysh masat ekzistuese mbrojtëse, siç përcaktohet në rregullin 81 (1) (b) të Rregullave”, thuhet në këtë vendim.

Andaj, sipas gjykatës, thirrja e të drejtave të gjykimit të drejtë dhe barazisë së armëve për të argumentuar se Mbrojtja e Çështjes 06 është në një situatë të pafavorshme kundrejt ZPS-së është pa meritë.

“Shikuar në tërësi, Paneli konstaton se, nëse pranohet, kërkesa e mbrojtjes së Selimit, e bashkuar me ekipet e tjera të mbrojtjes së rastit 06, do të përbënte një anashkalim të procedurës në rastin 06, duke përfshirë procesin e zbulimit të saj, i cili është nën kontrollin e gjyqtari i procedurës paraprake i caktuar për atë rast”, thuhet tutje në këtë vendim.

Sipas vendimit, paneli i gjykatës nuk është në pozitë, as nuk duhet të vihet në një pozicion të tillë, të përcaktojë se cilat prova të shpalosura në rastin 05 mund të jenë zbuluar (ose do të zbulohen) në rastin 06, ose janë përfshirë në listë të provave të dorëzuara nga ZPS- ja në atë rast në përputhje me Rregullën 95 (4) të Rregullores.

“Në të njëjtën mënyrë, Paneli është i mendimit se nëse ZPS-ja përfundimisht dëshiron të mbështetet në disa ose të gjithë dëshmitarët e saj të Rastit 05 dhe materialet e lidhura me të në kontekstin e Rastit 06, ajo do të duhet të zbulojë një material të tillë, duke përfshirë transkriptet e dëshminë e tyre para trupit gjykues, në kohën e duhur dhe brenda kornizës së procesit të zbulimit të rastit 06, siç informohet nga Rregullorja dhe urdhërohet nga gjyqtari i procedurës paraprake ose trupi gjykues i ardhshëm i caktuar për atë rast”, thotë vendimi.


MË SHUME NGA    Betimi për Drejtësi