Gjykata pezullon konkursin për drejtor të Përgjithshëm të Policisë

Gjykata pezullon konkursin për drejtor të Përgjithshëm të Policisë

Gjykata Themelore në Prishtinë ka marr vendim me të cilin ia ka ndaluar Qeverisë së Kosovës të vazhdoj procedurat për zgjedhjen e drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës.

Një vendim të tillë, gjykata e ka marrë pasi që ka aprovuar si të bazuar propozimin për caktim të masës së sigurisë që ishte propozuar nga ish-drejtori i Policisë, Rashit Qalaj, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Caktohet masa e sigurimit ashtu që i ndalohet kundërshtarit të sigurimit, Qeverisa e Republikës së Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Prishtinë – Ministria e Punëve të Brendshme që të vazhdon procedurat e rekrutimit për pozitën Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës sipas konkursit të datës 18.10.2020, deri në përfundimin e procedurës gjyqësore me aktgjykim të formës së prerë” , thuhet në aktvendimin e gjyqtares Saranda Bogaj-Sheremeti, të siguruar nga “Betimi për Drejtësi”.

Ish-drejtori i Policisë, Rashit Qalaj, më 24 nëntor 2020, kishte kërkuar nga gjykata që të caktojë masën e sigurisë ashtu që t’i ndalohet Qeverisë që të vazhdoj me procedurat e rekrutimit për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës.

Kjo pasi sipas Qalajt, vendimi për shkarkimin e tij nga pozita e drejtorit të Policisë ka qenë në kundërshtim me ligjin.

Kërkesën e Qalajt e kishte kundërshtuar Qeveria, e cila kishte theksuar se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për caktimin e masës së sigurisë në këtë rast.

Duke vendosur për kërkesën e Qalajt, gjykata ka gjetur se i njëjti e ka bërë të besueshme ekzistimin e të drejtës subjektive të tij.

Sipas gjykatës, vendimi i nxjerrë nga Qeveria për shkarkimin e Qalajt është në kundërshtim me nenin 86 të Ligjit të Punës, përkatësisht paragrafin 3 të nenin ku thuhet se “Vendimi i punëdhënësit duhet të bëhet me shkrim duke theksuar arsyetimin dhe këshillën për mjetet juridike ndaj masave të shqiptuara”.

Sipas gjykatës, Qeveria e kishte lënë Qalajn në mos dijeni lidhur me shfrytëzimin e mjeteve juridike, duke i mohuar të drejtën për ankesë.

Në vazhdim të vendimit të saj, gjykata cek edhe nenin 32 të Kushtetutës e cila ia garanton të gjithëve të drejtën për mjete juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Tutje, në vendimin e gjykatës thuhet se nuk mund të themelohet një marrëdhënie e re pune, përkatësisht për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të Poli së Kosovës, derisa shkarkimi i Qalajt ishte bërë në kundërshtim me ligjin.

Në fund, gjykata thekson se në rastin konkret janë plotësuar në mënyrë kumulative të dy kushtet që duhet të plotësohen për caktimin e masës së sigurisë, të parapara me nenin 297 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, siç janë, ajo se propozuesi duhet të bëj të besueshme ekzistimin e kërkesës dhe të drejtës subjektive të tij dhe ajo se ekziston rreziku që pa caktimin e masës së tillë do të mund të pamundësohej apo vështirësohej dukshëm kërkesa në fjalë. 


MË SHUME NGA Betimi për Drejtësi