BERZH dhe BE ndihmojnë qëndrueshmërinë e bizneseve të vogla

BERZH dhe BE ndihmojnë qëndrueshmërinë e bizneseve të vogla

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) po siguron një hua prej 10 milionë € për Intesa Sanpaolo Bank në Bosnjë- Hercegovinë, hua për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) për investime në konkurrencë dhe masa për të kapërcyer rënien ekonomike nga pandemia e koronavirusit.

Përveç huave, NVM-të do të përfitojnë nga asistenca teknike dhe njohuritë teknike sipas kërkesave për përgatitjen dhe zbatimin e projektit, si dhe nga stimulime me vlerë deri në 15% të shumës totale të kredisë për përfundimin e suksesshëm të projektit. Asistenca teknike dhe grantet financohen nga Bashkimi Europian përmes Projektit për Zhvillimin dhe Inovacionin e Ndërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor (WB EDIF).

Paketa financiare është pjesë e një nisme më të gjerë nga BERZH-BE, e cila i inkurajon NVM-të në të gjithë Ballkanin Perëndimor për të investuar në projekte që përmirësojnë konkurrencën e tyre në tregjet lokale dhe të jashtme. Fondet mund të përdoren, për shembull, për investime në teknologji të reja, ndërtesa dhe burime të energjisë, në përpjekjen për të arritur standardet më të larta të industrisë dhe për të zbatuar direktivat e BE-së.

Fondet do të arrijnë në shumë NVM të vendosura në rajone më pak të zhvilluara të Bosnjë-Hercegovinës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme pasi këto ndërmarrje kanë tendencën të kenë më pak kapital dhe likuiditet, krahasuar me ato të vendosura në Sarajevë.

BERZH është një investitor kryesor institucional në Bosnjë- Hercegovinë. Deri tani, ka investuar mbi 2.7 miliardë euro në 187 projekte. Banka përqendrohet në zgjerimin e sektorit privat lokal, promovimin e integrimit rajonal dhe ndërkombëtar dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve.